BioAroma kosmetika I bioaroma.cz
DOVOLENÁ 😎 Objednávky, které přijdou mezi 31.5. - 7.6. odesílám až 8.6. Děkuji za pochopení.
Blog
Ingredience v produktech Evergetikon
10.03.2023
Ingredience v produktech Evergetikon
Jaké ingredience najdete ve složení produktů Evergetikon? Než se dostaneme k jednotlivým ingrediencím, je důležité říct, že velké množství bylin a ros... číst celé
Zobrazit všechny články
Staňte se součástí Bio & Aroma

Každý měsíc rozdáváme 1 bestseller zdarma. 

Slibuji, že nezahltím váš inbox. 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky právnické osoby Bio & Aroma, s.r.o. se sídlem Do Buků 391, Mšec, IČ: 17458536, DIČ: CZ17458536 vedené u u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 371984  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bioaromakosmetika.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) právnické osoby, společnosti Bio & Aroma, s.r.o., se sídlem  Do Buků 391, Mšec, IČ: 17458536 vedené u u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 371984, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.bioaromakosmetika.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1. Úvodní ustanovení

1. Předmětem kupní smlouvy je veškeré zboží nabízené na stránkách www.bioaromakosmetika.cz. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

3.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uzavření kupní smlouvy a platba
1. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky kupujícího prodávajícím. O této skutečnosti prodávající kupujícího informuje. Objednávka může být předána přes eshop nebo prostřednictvím elektronické pošty. Prodávající je povinen dodat zboží specifikované v kupní smlouvě, vyjma případu, že toto zboží není skladem. Případné dárky k nákupu nejsou nárokové a prodávající si vyhrazuje právo takový dárek zaměnit za jiný. Veškerá prezentace zboží ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Nezaručujeme okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků kromě nákladů na doručení zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Balné je zdarma.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je povinen dodat zboží specifikované v kupní smlouvě, vyjma případu, že toto zboží není skladem.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), případně změnit způsob úhrady v případě, že kupující si v minulosti opakovaně nepřevzal zboží objednané na dobírku.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím neprodlenně zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4. Po odeslání objednávky má kupující možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Kupující prostřednictvím  internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží nejpozději do 2 dnů po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti GOPAY, s.r.o.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

1. Zrušit objednávku může kupující i prodávající bez udání důvodu až do chvíle potvrzení objednávky prodávajícím.

2. Prodávající je oprávěn objednávku zrušit kdykoli až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě je povinnen vrátit kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, bezhotovostně na účet určený kupujícím, pokud již byla uhrazena.

3. Kupující oznámí zrušení objednávky prodávajícímu písemně emailem na eshop@bioaromakosmetika.cz. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě obou stran, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

4. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto bodu se kupní smlouva od počátku ruší. Svůj záměr kupující oznámí prodávajícímu písemně emailem na eshop@bioaromakosmetika.cz. Nepoškozené zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, způsobem, na kterém se strany dohodnou. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího bodu, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od vrácení zboží kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou-li tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

6. Právo na odstoupení od smlouvy nelze podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku uplatnit na dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4. Ceny zboží a jejich úhrada
Při úhradě kupní ceny je možno využít tyto platební nástroje: platbu na dobírku, platbu převodem na účet prodávajícího předem. Nabízené platby nepodléhají EET. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Balné se neúčtuje. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Případné slevy z ceny zboží a dárky nelze vzájemně kombinovat.

5. Přeprava a Dodání zboží
1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. Vady zboží, odstoupení od smlouvy

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží bez zbytečného odkladu. Případné vady dodávky týkající se množství, druhu objednaného zboží, tak i případné zjevné vady zboží je oprávněn reklamovat u prodávajícího, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží. Náklady na dopravu spojené s doručením zboží nese kupující.

3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

V reklamaci kupující popíše, v čem vada spočívá nebo jak se projevuje a formuluje reklamační nárok. Pro uplatnění reklamace je nezbytné, aby byla vada průkazná. Je proto v dohodě s prodávajícím nezbytné zajistit vadný výrobek a předat jej prodávajícímu, spolu se sdělením uchovávání a používání vadného přípravku.
Prodávající zajistí odborné posouzení vady a oprávněnost reklamace. V případě oprávněné reklamace nahradí kupujícímu vadný výrobek za bezvadný nebo poskytne přiměřenou slevu.
Lhůta pro posouzení vad zboží je 30 dnů od předání vadného produktu a všech podkladů o okolnostech závady.

7. Kvalita zboží
Podmínkou odpovědnosti prodávajícího za vady je dodržení přiměřených skladovacích podmínek pro produkty, výrobky nesmějí být vystaveny přímému slunci ani mrazu a musí se skladovat v suchu a temnu. Prodávající neodpovídá za vady na kvalitě způsobené nepřiměřeným skladováním kupujícím. Většina surovin ve výrobcích je z přírodních látek, které mohou vykazovat v závislosti na počasí i jiných vlivech přirozené drobné odchylky v látkovém složení, chuťových, čichových či barevných kvalitách. Tyto drobné odchylky jsou přírodním jevem, nejsou známkou nedostatečné kvality výrobků a důvodem k reklamaci.

8. Další ujednání

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@bioaromakosmetika.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

3. Kupující odesláním objednávky uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.

4. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869.

5. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

6. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má právo prodávajícímu sdělit, že si přeje zasílání ukončit.

8. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či objednávce.

9. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9. Závěrečná ustanovení
Platnost těchto podmínek je od 3.9.2022 až do vydání jejich nové verze.

Novinky z našeho blogu

Ingredience v produktech Evergetikon
10.03.2023
Ingredience v produktech Evergetikon
Jaké ingredience najdete ve složení produktů Evergetikon? Než se dostaneme k jednotlivým ingrediencím, je důležité říct, že velké množství bylin a ros... číst celé
Co děláme špatně při čištění a odličování a ani o tom nevíme
05.10.2021 Beauty tipy
Co děláme špatně při čištění a odličování a ani o tom nevíme
Myslíme si, že čištění a odlíčení pleti je to nejbanálnější v péči o pleť. OMYL je to základ, který když děláme špatně, ničím to pak už nedoženeme a ... číst celé
Květen - srdce
03.05.2021 Lifestyle
Květen - srdce
Srdce je podle čínské medicíny vládcem všech orgánů a ovlivňuje nás na fyzické, emoční i duchovní úrovni. Co rovnováhu srdeční energie narušuje a jak ... číst celé
Večerní rutina pro klidný spánek
26.04.2021 Lifestyle
Večerní rutina pro klidný spánek
Rutina našemu dni a naší mysli dodává řád a stabilitu. Jaké aktivity to večerní rutiny zařadit, aby vám poskytla uvolnění po dlouhém dni a naladila vá... číst celé
Staňte se součástí Bio & Aroma
Každý měsíc rozdáváme 1 bestseller zdarma. Slibuji, že nezahltím váš inbox. 

Stále nejste spokojená se vzhledem své pleti? Tohle mohou být důvody vaší nespokojenosti:

 MOC SE MASTÍ
JE PROBLEMATICKÁ
JE MOC SUCHÁ
JE MDLÁ A POVADLÁ
...

Správné čištění a odličování pleti je krok 1 ke zlepšení stavu vaší pleti a k vaší spokojenosti. Stáhněte si zdarma manuál jak na to:

 

24h Obnovující krém proti vráskám 

*****

Krétská všestranná mast s včelím voskem

*****

Mandlový olej vhodný pro citlivou pleť

*****

Používám již pár let a nedám na něj dopustit. Na moji pleť, která je často suchá a nebo trpěla na akné je nejlepší. Vše se srovnalo a pleť je po použití vždy rozzářená a hezká celý den. A vrásky zatím nemám. 34 let.

Tato mast mi doma nesmí nikdy chybět. Používám jak na suché rty, nebo když se u dětí objeví ekzém, nebo na spoustu dalších věcí co mě napadnou. Je to super věcička.                                            

S produkty které prodáváte jsem byla vždy spokojená a jsem i nyní. Děkuji Vám že pomáháte ženám které tuto kosmetiku potřebují a přeji aby se i Vám dařilo v prodeji těchto krásných vůní.
Žaneta N.Žaneta N.Vlasta L.
Copyright BioAromakosmetika 2014 - 2023 Všechna práva vyhrazena